Statut

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

AKADEMIA ROZWOJU

 

I. Postanowienia ogólne
II. Cele i zadania
III. Struktura organizacyjna
IV. Finansowanie działalności
V. Postanowienia końcowa

 

 

I. Postanowienie ogólne

 

§ 1

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. poz. 1257);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. poz. 199)
 • Kodeks pracy.

 

§ 2

 1. Nazwa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AKADEMIA ROZWOJU;
 2. Siedziba: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Korzeniowskiego 66;
 3. Poradnia jest prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji placówek oświatowych miasta Gdańska.
 4. Organem prowadzącym jest AKADEMIA ROZWOJU Sp. z o. o, 81-533 Gdynia, ul Lidzka 42, NIP 5842308945, REGON 365033784.

 

 

II. Cele i zadania

§ 3

Poradnia udziela pomocy każdej przyjętej osobie w zakresie:

 • dzieciom: pomoc terapeutyczna, w szczególności pomoc psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczna oraz w zakresie integracji sensorycznej, rehabilitacji
  i reedukacji;
 • rodzicom i opiekunom: pomoc terapeutyczna i konsultacyjna, w szczególności pomoc psychologiczno-pedagogiczna związana z wychowywaniem, kształceniem i rozwojem dzieci.

 

§ 4

Do zadań Poradni należy pomoc zgłaszającym się osobom zgodnie ze specyfiką ich problemów. Zadania mogą obejmować:

 1. Wczesne interwencje i wspomaganie rozwoju dziecka w ramach tworzonych przez Poradnię Zespołów Opiniujących, w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole – prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną oraz opiekunami;
 2. Terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym;
 3. Pomoc rodzicom i opiekunom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dziecka;
 4. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci;
 5. Diagnozowanie trudności rozwojowych u dzieci w wieku od urodzenia do momentu podjęcia nauki szkolnej;
 6. Prowadzenie zajęć grupowych i treningów dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, ich rodzeństwa oraz rodziców i opiekunów;
 7. Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania oraz kształcenia integracyjnego.

 

§ 5

Poradnia realizuje cele i zadania m.in. poprzez :

 • diagnozę trudności rozwojowych dzieci;
 • terapię, w szczególności:
 1. prowadzenie terapii psychologicznej;
 2. prowadzenie terapii pedagogicznej;
 3. prowadzenie terapii logopedycznej;
 4. prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;
 5. wspieranie i stymulowanie rozwoju dziecka;
 6. prowadzenie zajęć grupowych i treningów.
 • konsultację i doradztwo;
 • działalność informacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej;
 • działalność szkoleniową i warsztatową.

 

§ 6

Poradnia realizuje swe cele i zadania we współpracy z:

 • rodzicami i opiekunami dziecka;
 • pracownikami poradni;
 • nauczycielami przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych;
 • innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

§ 7

Poradnia oferuje swą pomoc klientom zgodnie z wymaganymi celami i zadaniami statutu, stosownie do zgłoszonych przez klienta potrzeb i zgodnie ze świadczoną ofertą usług.

 

 

III. Struktura organizacyjna

§ 8

Organami poradni są:

 1. Prowadzący Poradnię
 2. Dyrektor
 3. Zespół Opiniujący powołany przez Dyrektora, w składzie:
 • dyrektor poradni lub osoba przez niego upoważniona – jako Przewodniczący Zespołu;
 • psycholog;
 • pedagog;
 • logopeda;
 • rehabilitant;
 • ewentualnie lekarz lub inni specjaliści.

 

§ 9

 1. Do zadań Prowadzącego Poradnię należy:
  1. nadawanie statutu;
  2. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Poradni;
  3. ustalanie wysokości opłat;
  4. zarządzanie majątkiem Poradni;
  5. rozstrzyganie ewentualnych sporów między pracownikami a Dyrektorem Poradni.

 

§ 10

 1. Do zadań Dyrektora Poradni należy w szczególności:
 1. kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. sprawianie nadzoru psychologiczno-pedagogicznego;
 3. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni;
 4. powoływanie członków Zespołu Opiniującego;
 5. nadzorowanie zadań Zespołu Wczesnego Wspomagania, podjętych zgodnie z przepisami prawa oświatowego, w ramach jego kompetencji;
 6. zatwierdzanie wydawanych przez Poradnię diagnozy i opinie;
 7. dysponowanie środkami finansowymi poradni i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi Poradni, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych;
 8. Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego może powołać wicedyrektora Poradni, którego zakres zadań określi odrębnym dokumentem. Dyrektor Poradni może powołać również kierownika, którego zakres zadań określi odrębnym dokumentem.

 

§ 11

 1. Do zadań Zespołu Opiniującego należy w szczególności:
 2. ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
 5. Zespół Opiniujący szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
 6. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 8. Zespół Opiniujący współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
 9. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 10. udzielanie instruktażu i prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 11. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka.

 

 

§ 12

 1. Zespół Opiniujący wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Osoba składająca wniosek, o której mowa w ust. 1, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki, albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
 3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 4. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka, poradnia może się zwrócić do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.
 5. Wniosek o wydanie opinii powinien zawierać:
 6. imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania;
 7. imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;
 8. określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii;
 9. podpis wnioskodawcy;
 10. posiadaną przez rodziców dokumentację dotyczącą rozwoju i stanu zdrowia dziecka, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. Przewodniczący zespołu zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia zespołu.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Opiniującego i przedstawić swoje stanowisko.
 12. Opinię Zespołu Opiniującego doręcza się wnioskodawcy na piśmie w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia zespołu w trzech egzemplarzach.
 13. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, Zespół Opiniujący wydaje wnioskodawcy opinię odmowną, stwierdzającą, że nie zachodzi potrzeba zajęć z zakresu wczesnego wspomagania na piśmie w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu w jednym egzemplarzu.
 14. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie od opinii do kuratora oświaty, który wydał opinię, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 15. Opinia Zespołu Opiniującego powinna zawierać:
 16. oznaczenie poradni wydającej opinię;
 17. numer opinii;
 18. datę wydania opinii;
 19. podstawę prawna wydania opinii;
 20. imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania;
 21. listę Specjalistów Zespołu Opiniującego biorących udział w tworzeniu opinii;
 22. określenie indywidualnych rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
 23. stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
 24. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem;
 25. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
 26. imiona i nazwiska rodziców, podpis dyrektora poradni.
 27. Poradnia wydaje na wniosek rodzica informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

 

§ 13

W Poradni są organizowane i działają zespoły opiniujące, wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

§ 14

Poradnia prowadzi działalność szkoleniową i warsztatową dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów poprzez:

 1. porady i konsultacje;
 2. udział w spotkaniach z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami;
 3. warsztaty;
 4. grupy wsparcia;
 5. wykłady i prelekcje;
 6. działalność informacyjno-szkoleniową.

 

§ 15

 1. Pracownicy zatrudniani mogą być na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz umowy o współpracę lub kontrakt.
 2. Prawa i obowiązki osób pracujących na rzecz Poradni są określone w umowach zawartych między nimi a Poradnią i dotyczą m. in. prowadzenia badań, dokumentacji, terapii, szkoleń.
 3. Osoby zatrudnione w Poradni realizują zadania statutowe również poza siedzibą, w środowisku rodzinnym, opiekuńczym oraz w miejscu zamieszkania dziecka.
 4. Poradnia może współpracować z lekarzami – konsultantami, rehabilitantami, doradcami zawodowymi, pracownikami administracyjnymi i wolontariuszami.
 5. Prawa i obowiązki osób pracujących na rzecz Poradni są określone w umowach zawartych między nimi a Poradnią oraz regulują je odpowiednie przepisy dla formy zatrudnienia.
 6. Do obowiązków pracowników pedagogicznych należy w szczególności:
 7. uczestniczenie w działaniach Zespołu Wczesnego Wspomagania,
 8. prowadzenie dokumentacji w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów, dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt
 9. wykonywanie swojej pracy w zakresach wynikających z indywidualnych przydziałów czynności, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 10. przygotowanie się do zajęć i uzupełnianie dokumentacji dot realizacji terapii dziecka w wymiarze nie mniej niż 3 godzin miesięcznie na dziecko w terapii wczesnego wspomagania rozwoju dla prowadzących je specjalistów
 11. W celu zapewnienia bieżącej obsługi, w Poradni zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Do zadań tych pracowników należy zapewnienie sprawnego działania organizacyjnego Poradni oraz utrzymanie w czystości pomieszczeń i wyposażenia Poradni. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz formę zatrudnienia określa Dyrektor Poradni.
 12. Osoby zatrudnione w Poradni realizują zadania statutowe również poza siedzibą, w środowisku rodzinnym, opiekuńczym oraz w miejscu zamieszkania dziecka, a także w innych placówkach oświatowych i podmiotach współpracujących

 

§ 16

 1. Nieujęte statutem przepisy reguluje Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.
 2. W sprawach spornych pracownik ma prawo odwołać się do Dyrektora Poradni w terminie do 14 dni.

 

§ 17

Klienci korzystający z usług świadczonych przez Poradnię:

 • zgłaszają się osobiście, telefonicznie lub mailowo i zamawiają usługę z oferty przedstawionej przez placówkę;
 • w przypadku prowadzenia terapii dziecka rodzice lub prawni opiekunowie dziecka podpisują kontrakt z poradnią regulującą szczegółowe ustalenia współpracy

 

 

§ 18

 1. Korzystający z usług Poradni mają prawo do:
 • uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy w ramach świadczonych przez Poradnię usług, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • uzyskiwania opinii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz zaświadczeń zgodnych z uprawnieniami posiadanymi przez pracowników pedagogicznych Poradni, zgodnie z ich kwalifikacjami zawodowymi oraz opinii
  o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka wydanej przez Zespół Wczesnego Wspomagania;
 • uzyskania rzetelnych informacji dotyczących przebiegu procesu diagnostycznego.

 

§ 19

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku, z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, z możliwością przerwy feryjnej lub wakacyjnej.
 2. Poradnia prowadzi działalność 6 dni w tygodniu, poniedziałek – piątek w godzinach 7.30–18.00, w soboty w godzinach 9.00–13.00.
 3. Godziny pracy poradni ustala Dyrektor.

 

 

IV. Finansowanie działalności

§ 20

 1. Korzystanie z usług świadczonych przez Poradnię jest dobrowolne, bezpłatne i odpłatne.
 2. Wysokość opłat ustala osoba prowadząca Poradnię i są one zamieszczone w cenniku dostępnym na stronie Poradni oraz w siedzibie Poradni.
 3. Środki finansowe na działalność Poradni są uzyskiwane z:
 • opłat od osób zgłaszających się do poradni;
 • dotacji (zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty);
 • dotacji z Unii Europejskiej.

 

 

V. Postanowienia końcowe

§ 21

W Poradni prowadzona jest następująca dokumentacja:

 • teczki indywidualne badanych – dokumentacje badań psychologicznych i pedagogicznych;
 • rejestr wydawanych opinii;
 • akta osobowe pracowników zawierające dokumentację dotyczącą kwalifikacji zawodowych zatrudnionych w Poradni pracowników;
 • dokumentacja z przebiegu prowadzonej terapii (indywidualnej, grupowej);
 • inna dokumentacja wynikającą z nadzoru zadań statutowych zgodnie z ustaleniami Dyrektora placówki.

 

§ 22

 1. Zmian w Statucie dokonuje organ prowadzący Poradnię.
 2. Statut Poradni wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 Dyrektor poradni