Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna podejmowana jest, by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Modyfikacja dotyczy także struktury wiedzy i umiejętności przedszkolnych oraz szkolnych dzieci. Wskutek różnych zaburzeń dziecko może doświadczać wielu problemów podczas nauki szkolnej, m.in. w zakresie mówienia, pisania, czytania, rysowania.

Celem terapii pedagogicznej jest:

  • stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły,
  • eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.